Polityka Prywatności


Zobacz aktualną politykę prywatności:

Polityka Prywatności

aktualizacja: czerwiec 2023

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Sportigio

www.sportigio.com

Szanowny Użytkowniku!

Wiemy jak ważna dla Ciebie jest prywatność Twoich danych osobowych. Wiemy też jak cenisz sobie bezpieczeństwo w sieci. My wyznajemy te same zasady i dlatego też codziennie staramy się zapewnić jak najwyższe standardy prywatności i bezpieczeństwa. Niniejszy dokument ma na celu przybliżenie Tobie najważniejszych informacji o sposobie i zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych zebranych w czasie korzystania z Portalu. Dla Twojej wygody podzieliliśmy te informacje na kilka podstawowych punktów.

Pojęcia użyte w niniejszej Polityce, w szczególności te pisane dużą literą, należy rozumieć tak samo jak na gruncie Regulaminu.

1. Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Sportigio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [03-672] przy ul. Promiennej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000906117, numer NIP 5242920681 oraz numer REGON 38921273000000.

2. Czy Portal jest zgodny z przepisami RODO?

Tak, zapewniamy Cię, że w ramach naszej działalności stosujemy się w pełni do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie: RODO.

3. Jakie dane, w jakim celu oraz przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Rodzaj Twoich danych osobowych, jakie będziemy przetwarzać, zależy przede wszystkim od sposobu, w jaki korzystasz z Portalu i jego poszczególnych funkcjonalności. Poniższa tabela przedstawia aktywności, które możesz podejmować na Portalu, ze wskazaniem, jakie Twoje dane będziemy wtedy przetwarzać, w jakich celach, na jakiej podstawie oraz jak długo.

Rodzaj czynności  przetwarzania
Cel  przetwarzania
Rodzaj przetwarzanych danych
Podstawa prawna przetwarzania
Czas przetwarzania danych
Przeglądanie stron Portalu
Zapoznanie się z treścią Portalu.
Historia przeglądania stron serwisu, preferencje użytkownika, płeć, grupa wiekowa i zainteresowania użytkownika, dane dotyczące lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia użytkownika, dane dotyczące przeglądarki użytkownika oraz stosowanego systemu operacyjnego.
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Do czasu opuszczenia stron serwisu przez użytkownika i usunięcia plików cookies.
Rejestracja Konta z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego
Założenie i prowadzenie Konta przez Użytkownika na Portalu.
Nazwa profilu oraz adres poczty elektronicznej.
Imię i nazwisko, data urodzenia, płeć, miejsce zamieszkania [miasto] oraz inne informacje dobrowolnie przedstawione przez Ciebie.
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Przez okres posiadania konta w serwisie oraz przez okres 6 lat od dnia usunięcia konta, a w przypadku danych przekazanych dobrowolnie do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie.
Rejestracja Konta z wykorzystaniem konta Google lub konta Facebook
Założenie i prowadzenie Konta przez Użytkownika na Portalu.
Adres poczty elektronicznej, nazwa profilu Facebook [imię i nazwisko], zdjęcie profilowe i zdjęcie w tle profilu Facebook, link do konta Facebook, płeć, strefa czasowa wybrana na portalu Facebook, domena najwyższego poziomu konta Facebook.
Adres poczty elektronicznej, nazwa profilu Google [imię i nazwisko],zdjęcie profilowe albo avatar na koncie Google, link do konta Google, płeć, domena najwyższego poziomu konta Facebook, domena, którą użytkownik zarządza w Google
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Przez okres posiadania konta w serwisie oraz przezokres6 lat od dnia usunięcia konta, a w przypadku danych przekazanych dobrowolnie do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie.
Realizacja zamówień przez sklep internetowy
Wykonywanie umowy zawartej z użytkownikiem na odległość
Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwa firmy) i kontaktowe (adres zamieszkania, adres korespondencyjny , adres siedziby, numer telefonu, adres poczty elektronicznej), dane rejestrowe (numer NIP, KRS, REGON), numer rachunku bankowego.
Art. 6ust. 1 lit. b RODO
Przez okres 6 lat od dnia zrealizowania zamówienia i wystawienia dowodu sprzedaży.
Reklamacje i zwroty
Realizacja prawa do odstąpienia od umowy oraz przyjmowanie zwrotów.
Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwa firmy) i kontaktowe (adres zamieszkania, adres korespondencyjny , adres siedziby, numer telefonu, adres poczty elektronicznej), dane rejestrowe (numer NIP, KRS, REGON), numer rachunku bankowego oraz inne dane dobrowolnie udostępnione przez użytkownika.
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Przezokres6 lat od dnia odstąpienia od umowy i zwrotu produktu, a w przypadku danych przekazanych dobrowolnie do dnia cofnięcia zgody przez użytkownika.
Prowadzenie dokumentacji księgowej
Wykonywanie obowiązków prawnych ciążących związanychze sprzedażą produktów.
Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwa firmy) i kontaktowe (adres zamieszkania, adres korespondencyjny , adres siedziby, numer telefonu, adres poczty elektronicznej), dane rejestrowe (numer NIP, KRS, REGON), numer rachunku bankowego.
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Przezokres6 lat od dnia zrealizowania dostawy i wystawienia dowodu sprzedaży.
Usługa Newsletter Informowanie użytkowników o aktualnych ofertach produktów i usług własnychoraz podmiotów trzecich.
Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej.
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Do czasu cofnięcia zgody przez użytkownika poprzez wypisaniesięz listy mailingowej.
Rozpatrywanie reklamacji na działanie Portalu
Reagowanie na ewentualne usterki i nieprawidłowości wdziałaniu Portalu.
Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz inne dane, które użytkownik dobrowolnie udostępni w związku z reklamacją.
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Przez okres 6 lat od dnia rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku danych przekazanych dobrowolnie do dnia cofnięcia zgody przez użytkownika.
Marketing produktów i usług własnych
Marketing produktów i usług
Dane identyfikacyjne i kontaktowe(imię, nazwisko, nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, adres), historia zamówień, historia wyszukiwania, daty logowania i rejestracji konta, historia komunikacji z użytkownikiem. I inne dobrowolnie podane informacje na temat zainteresowań, preferencj -profilowanie
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Do czasu usunięcia plików cookies, do czasu usunięcia Konta na Portalu lub do czasu cofnięcia zgody przez użytkownika.
Marketing produktów i usług podmiotów trzecich
Marketing produktów i usług oferowanych przez podmioty trzecie, z którymi Sportigio współpracuje.
Dane identyfikacyjne i kontaktowe(imię, nazwisko, nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, adres), historia zamówień, historia wyszukiwania, daty logowania i rejestracji konta, historia komunikacji z użytkownikiem. innedobrowolnie podane informacje na temat zainteresowań, preferencj - profilowanie
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Do czasu cofnięcia zgody przez użytkownika.

4. Kto może mieć dostęp do Twoich danych?

Dostęp do Twoich danych będzie miała przede wszystkim Sportigio Sp. z o.o. w Warszawie.

Dostęp do Twoich danych będą mieli również podmioty, które dostarczają określone rozwiązania informatyczne, wykorzystywane w ramach działania Portalu. Będą to szczególnie:

L.p.
Nazwa podmiotu
Cel przetwarzania
Transfer danych
1. Digital Ocean LLC
usługi hostingowe
EOG
2. Verific Sp.z o.o.w Warszawie
usługi księgowe
EOG
3. The Rocket Science Group LLC
usługi masowego mailing
poza EOG
4. Google LLC
usługi analityczne, reklamowe oraz streamingowe[YouTube]
poza EOG
5. Google Ireland Limited
usługi analityczne, reklamowe oraz streamingowe[YouTube]
EOG
6. Twitter Inc
wtyczka aplikacji social media Twitter
poza EOG
7. Twitter International Company
wtyczka aplikacji social media Twitter
EOG
8. Meta Platforms Inc.
wtyczka aplikacji social media Facebook oraz Instagram oraz dostawca Facebook Pixel
poza EOG
9. Meta Platforms Ireland Limited
wtyczka aplikacji social media Facebook oraz Instagram oraz dostawca Facebook Pixel
EOG
10. Vercom S.A.
Usługa wysyłki powiadomień oraz wiadomości e-mail [emaillabs]
EOG
11. OneSignal
Usługa wysyłania powiadomień push.
poza EOG

5. Czy Twoje dane są przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych?

Tak, w związku z korzystaniem przez Naszusługi podmiotów, które mają siedzibę, zakład, centra danych lub podwykonawców w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może dojść do takiego transferu Twoich danych. W każdym takim przypadku przekazanie danych opiera się na odpowiednich, przewidzianych w RODO, narzędziach i rozwiązaniach, szczególnie decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony tych danych lub na standardowych klauzulach umownych.

Twoje dane nie będą natomiast przekazywane do organizacji międzynarodowych.

6. Na jakich zasadach opiera się przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Dokładamy szczególnych starań w celu ochrony Twojej prywatności, starannie dobierając oraz stosując odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpieczające dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utratą i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

7. Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem przez Nas danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych przysługują Tobie – wobec każdego z Administratorów [zob. 2] – następujące prawa:

1. dostęp do Twoich danych – przez co należy rozumieć żądanie przekazania informacji o tym, jakie dane są przez Nas przetwarzane i w jaki sposób się to odbywa,

2. żądania sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych,

3. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych – w niektórych przypadkach, wynikających z art. 18 RODO, możesz żądać od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

4. żądania przeniesienia Twoich danych osobowych,

5. zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych – zgłaszając sprzeciw, musisz wskazać w jaki sposób Twoja szczególna sytuacja uniemożliwia Nam przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dodatkowo, w razie uznanie, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób sprzeczny z prawem, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde z wymienionych powyżej żądań możesz zrealizować – według własnego uznania – poprzez przesłanie go do Nas pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. Czy będziemy Cię profilować w rozumieniu RODO?

Dla polepszenia komfortu korzystania z Portalu oraz dopasowania wyświetlanej treści lub ofert specjalnych Twoje dane osobowe zawarte w plikach cookie będą przetwarzane przez Nas w formie profilowania. Profilowanie może być również prowadzone przez Google, zgodnie z zasadami określonymi w jego polityce prywatności.

9. Z kim możesz się skontaktować, jeśli masz pytania dotyczące ochrony danych osobowych?

W Sportigio wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w razie posiadania pytań bądź wątpliwości odnośnie do zakresu, charakteru, celu lub podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych pocztą elektroniczną: iodo@sportigio.com.

10. Czy przetwarzamy dane osobowe osób małoletnich?

Portal nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia i dane tych osób nie są zbierane w sposób zamierzony przez któregokolwiek z Administratorów.

11. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Udostępniasz swoje dane osobowe całkowicie dobrowolnie, poza przypadkami, gdy dane są przetwarzane w celach związanych z realizacją obowiązków prawnych ciążących na Nas jako administratorze danych. Podanie tych danych jest jednak niezbędne do prawidłowego korzystania z Portalu, w tym również zawierania umów i realizacji dostaw.

12. Informacja o plikach cookies.

Korzystając z Naszego serwisu akceptujesz stosowanie przez Nas tzw. plików cookies. Zazwyczaj zawierają one nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer. Pliki te nie służą identyfikacji użytkownika, a na ich podstawie jest możliwe ustalenie Twojej tożsamości. Pliki te pozwalają natomiast ustalić Twoje zwyczaje i preferencje.

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie informacji w plikach cookies. Możesz to jednak zmienić w każdym czasie z poziomu swojej przeglądarki. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach:

Microsoft Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies MozillaFirefoxhttps://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka Chromehttps://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl Operahttp://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html Safarihttps://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

13. Zmiany Polityki Prywatności.

Administratorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie. Wszelkie zmiany będą publikowane w serwisie i będą obowiązywać na przyszłość.